•  
 •  
 
Hľadať

  CNC ROUTERYCO2 LASEROVA GRAVIRKAOHRANOVACI LIS 

  Ochrana osobných údajov

  Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

  UNIMACH, s.r.o.

  • S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov -ďalej len „Nariadenie“).

  Prevádzkovateľ:

  Obchodné meno: UNIMACH, s.r.o.
  Sídlo: Moskovská 15, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
  IČO: 36 845 825
  DIČ: 2022466281
  IČ DPH: SK2022466281
  Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 95682/B

     (ďalej v texte zásad len ako „prevádzkovateľ“ )

  Zákonný dôvod spracovania osobných údajov:

  Právnym základom spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa o dotknutých osobách všetkých kategórií  sú nasledujúce ustanovenia GDPR, resp. nového zákona ZOOÚ:

  • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, - podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.
  • (objednávky, zmluvy o dielo, kúpne zmluvy, rámcové zmluvy, pracovné zmluvy, životopisy....)
  • Podľa § 78 ods. 3 ZOOÚ prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať jej osobné údaje alebo zverejniť jej osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce,telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, ak je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby. Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. (údaje o zamestnancoch)
  • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, - podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR (katastrálny zákon, obchodný zákonník, zákonník práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, zákon o dani z príjmov....)
  • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa, - podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR
  • ďalšie spracovanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby.

  Prehlásenie:

  Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu popísaného vyššie.
  • Si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť voči dotknutým osobám
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa nového zákona ZOOÚ a nariadenia GDPR.

  Dotknuté osoby:

  • Zmluvní a predzmluvní obchodní partneri
  • Zákazníci prevádzkovateľa
  • Zamestnanci prevádzkovateľa

  ​Účely spracovania:

  Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z dôvodov naplnenia týchto účelov:

  Zmluvní/predzmluvní partneri a zákazníci prevádzkovateľa:

  • identifikácia zmluvnej strany
  • poskytnutie dohodnutej služby

  Zamestnanci:

  • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje svojich zamestnancov výlučne pre účely pracovnoprávnych vzťahov a ďalších právnych vzťahov, ktoré vyplývajú z pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
  • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje potrebné na vyplatenie miezd a vedenie personalistiky na základe pracovného pomeru alebo spracovania na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • Ďalším účelom je plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom (napr. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vrátane predzmluvných vzťahov
  • Taktiež na zabezpečenie identifikácie svojho zamestnanca v pracovných zmluvách

  Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?

  • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v predmetnej zmluve alebo iným spôsobom bude spracovávať v informačných systémoch v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracovania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať. V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracovávané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracovávania informovaná ešte pred takým spracovaním.
  • Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje zamestnancov  na účely špecifikované v týchto zásadách bude spracovávať maximálne po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu, prípadne ak si to vyžaduje niektorý s osobitných predpisov tak po dobu stanovenú v tomto zákonnom predpise.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Zaviedli sme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

  Odovzdanie osobných údajov tretím osobám ( sprostredkovatelia, príjemci)

  K vašim osobným údajom majú prístup oprávnené osoby poverené prevádzkovateľom, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania.

  Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

  Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú zaviazaný sprostredkovateľskou zmluvou súlade s GDPR.

  Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

  • Dodávateľ účtovných služieb
  • Dodávateľ služieb BOZP
  • Dodávateľ IT služieb

  Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

  Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  • V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom vyššie uvedenej mailovej adresy.
  • Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už týmito zásadami spracovania osobných údajov. – informačná povinnosť
  • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
  • Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.
  • Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
  • Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na vymazanie, v prípade že neexistuje zákonný právny základ, ktorý nás oprávňuje resp. zákonná povinnosť, ktorá nám prikazuje vaše osobné údaje spracovať. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh v zákonom stanovenej lehote.
  • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

  WEBOVÉ STRÁNKY

  SÚBORY COOKIES

  Pre potreby prispôsobenia obsahu web stránky vašim preferenciám používame súbory cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náša web stránka do vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie cookies vo webovom prehliadači na vašom zariadení či využitím externého nástroja, napríklad tu: http://www.youronlinechoices.com/sk/
  V prípade, že zakážete použitie súborov cookies alebo zvolíte nevhodné nastavenia, môže byť funkčnosť stránok e-shopu obmedzená.

  METRIKY A ANALYTIKY

  Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášej web stránky a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania na webových stránkach a merania návštevnosti. Využívame nasledujúce systémy:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel

  Kontaktné údaje:

  Meno a priezvisko: Vincent Michel Van Cleven
  Tel: 0911 715 236
  Mail: unimach@unimach.eu 
  WEB: www.unimach.sk
  Adresa prevádzky: Kopčianska 63, 811 08 Bratislava

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.